GDPR-policy

GDPR policy hos Mariebergs Brasvärme och Solenergi, ändamål och rättsliga grunder!

Ansvar för personuppgifter i enlighet med GDPR.

Mariebergs Brasvärme AB, org.nr 556259–7681, med adress Vaksala Fridhem 40, 754 73 Uppsala med  telefonnummer 018–495 04 00 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter i enlighet med denna policy.

De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du lämnat till oss eller uppgifter som vi samlat in från en tredje part. För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås: Om du som privatkund eller representant för ett företag köper(eller säljer) en produkt eller tjänst från oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt kundnummer, ditt personnummer, fastighetsbeteckning, samt ditt kortnummer i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive förekommande kreditprövningar samt dina betalningar. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss, t ex för att skicka påminnelser om leverans, montage eller installation via sms, mail eller post.

Om du vill boka ett hembesök, ha en offert eller affärsförslag från oss behandlar vi uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp och vidta åtgärder på begäran av dig innan en eventuell order eller avtal blir verklighet.

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt kundnummer, ditt personnummer, fastighetsnummer samt väsentlig information för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti samt i kontakt med kommuner och myndigheter i samband med installation/byggnation.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med följande. För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år. I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång.

Om du begär en offert sparar vi ditt namn, kontaktuppgifter, ritningar, fastighetsnummer, personnummer och uppgifter om offerten för att kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direktmarknadsföring via e-post, sms och postala utskick under den tid som offerten är giltig samt under en period därefter om totalt max 12 månader från registrering av personuppgifterna och utfärdande av offerten.

Om du har bokat hembesök, service, reparation eller garantijobb sparar vi dina kontaktuppgifter under två (2) år från det att bokningen genomfördes. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina personuppgifter under denna tid eftersom du som kund typiskt sätt förväntar dig information och uppföljning från oss som specialist på din köpta produkt/tjänst.

Om du har ingått avtal och beställt material eller installation av oss sparar vi dina kontaktuppgifter under fem (5) år och om du har köpt enbart material av oss sparar vi dina kontaktuppgifter under tre (3) år från beställningsdag. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina personuppgifter under denna period med hänsyn till att ett material är en sällanköpsvara. Vår bedömmining är att vår marknadsföring blir mer relevant för dig efter en tid när det är mer sannolikt att du kan komma att vilja köpa kompletterande material igen. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig via post, e-post eller sms under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande personuppgiftslagstiftning, marknadsföringslag och praxis. Kund- och marknadsundersökningar kan komma att skickas till dig som kund inom ett år från det att tjänst- eller material levererades eller från det att servicen eller reparationen genomfördes.

Om du har lämnat personuppgifter frivilligt, t.ex. i samband med kontakt i butik, via telefon- mail/bokning av ett hembesök eller liknande, sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål under en period av max tre (3) månader från och med att uppgifterna mottogs från dig. Om dina personuppgifter har samlats in från annan än dig själv och rör kontaktuppgifter i din egenskap av representant för ett företag eller organisation sparar vi dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i max tre (3) månader från och med insamlandet.

Information från eventuella övervakningskameror sparas maximalt i 30 dagar och loggfiler vid nyttjande av vårt wi-fi nätverk i maximalt 60 dagar. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan jag påverka och framföra mina synpunkter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.  Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Mariebergs eller tillhörande dotterbolag men för det fall du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig, undantaget om det är fråga om kort- eller svisch-försäljning i en fysisk butik till ett lägre värde (understigande 500 SEK inkl. moms) eller det är fråga om viss kontaktinformation, t.ex. e-post och uppgiften inte är nödvändig för en specifik transaktion.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och HotJar.
De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Mariebergs på adressen ”Mariebergs Brasvärme AB Attention: HK, Vaksala Fridhem 40, 755 94 Uppsala” eller maila till Mariebergs på info@mariebergs.com Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon på 0771-18 40 60, vardagar och uppge att du söker GDPR-ansvarig chef.